x
%100 İade Garantisi!
Sigortalı Gönderim & Ücretsiz Kargo
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz hissedar, kamu görevlisi, tedarikçi, tedarikçi çalışanı/yetkilileri, veli ve ziyaretçiler için hazırlanmıştır.

Miaden Mücevherat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu

Şirket, www.parepirlanta.com sitesi ile Molla Fenari Mahallesi Nur-u Osmaniye Caddesi A Blok No:22 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, iletişim, kimlik ve mesleki deneyim verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla mali danışman/müşavirimiz ile paylaşılacaktır.

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi başvuru formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ Molla Fenari Mahallesi Nur-u Osmaniye Caddesi A Blok No:22 Fatih/İSTANBUL” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@parepirlanta.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirle
 
 
 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Miaden Mücevherat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)  ürün veya hizmet alan kişileri ile potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olup, (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi ve ilgili hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu

Şirket, www.parepirlanta.com sitesi ile Molla Fenari Mahallesi Nur-u Osmaniye Caddesi A Blok No:22 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, işlem güvenliği, kimlik, müşteri işlem ve pazarlama verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz KVKK m.4’de ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda ve iş bu aydınlatma metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda yer verilen veri kategorileri ve veri işleme amaçları kapsamında işlenmektedir;

 

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amaçları

Ürün veya Hizmet

Alan Kişi

Finans

 

·        Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği

·        Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

·        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İletişim

Kimlik

·        Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Talep / Şikâyetlerin Takibi

·        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği

·        Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

·        Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Müşteri İşlem

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Pazarlama

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Fiziksel Mekân Güvenliği

·        Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

·        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İletişim

Kimlik

·        Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Talep / Şikayetlerin Takibi

·        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

İşlem Güvenliği

·        Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

·        Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarının Şirketimiz tarafından işlenen yukarıda kategorik olarak yer verilen kişisel verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kullanmış olduğumuz yazılım ile paylaşılacaktır.

Ürün veya Hizmet Alan Kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen yukarıda kategorik olarak yer verilen kişisel verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kullanmış olduğumuz yazılım ile; yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla fatura düzenlenmesi kapsamında mali müşavirimiz ile paylaşılabilecektir.

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan sesli kamera kayıt sistemi ve telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması yolu ile otomatik yöntemlerle işlenecektir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi başvuru formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ Molla Fenari Mahallesi Nur-u Osmaniye Caddesi A Blok No:22 Fatih/İSTANBUL” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@parepirlanta.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.